Skip to content

Over Ons Missie & Visie

Visie & Missie

De Protestantse Gemeente in Graft-De Rijp en Oost- en West-Graftdijk wordt gevormd door mensen die met elkaar delen dat ze op een of andere manier geraakt en geïnspireerd zijn door hun relatie met God, de (bijzondere) mens Jezus, verhalen uit de bijbel en/of door mensen uit de brede joods-christelijke traditie en andere inspiratiebronnen die daarbij aansluiten. Zij proberen dit in het dagelijks leven met woord en daad vorm te geven.

Beleidsplan

U kunt het Beleidsplan 2016-2021 PKN Graft-De Rijp bekijken en downloaden (pdf).

Wie wij zijn

Als gemeente willen wij zijn: open naar mensen van deze tijd met hun vragen naar betekenis en zin van wat er gebeurt. Dienstbaar aan elkaar, aan het samenleven in de dorpen, de maatschappij en de wereld. Inspireren als een plek om innerlijke rust te vinden, gevoed te worden en je eigen antwoorden te zoeken op de vragen in je leven.

Wij staan vermeld op:

wijdekerk

Organisatie

De Protestantse gemeente Graft-De Rijp is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:

De Protestantse Gemeente Graft-De Rijp wordt bestuurd door de kerkenraad. De kerkenraad heeft verschillende taken, die variëren van bijvoorbeeld het uitzetten en uitvoeren van meerjarenbeleid tot het onderhoud van de kerkgebouwen. Hierbij spelen een belangrijke rol:

Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen – om het houden van een voorganger zeker te stellen – en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Diakenen

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan door mensen in nood, ver weg en dicht bij, te steunen. Het College van Diakenen is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Kerkenraad voor wat betreft het werk van de diaconie.

Ouderlingen

De ouderlingen zorgen samen met de diakenen en de predikant voor de organisatie van het kerkelijke werk. Ze helpen en ondersteunen de predikant en doen als ambtsdragers dienst bij de diensten. Ook hebben zij het pastoraal opzicht over de gemeente.

Bezoekgroep

Onze gemeente heeft twee bezoekgroepen voor mensen die wat extra aandacht kunnen gebruiken. Stelt u bezoek op prijs, of weet u iemand die bezocht zou kunnen worden? Neem dan contact met ons op. U kunt ook direct de predikant benaderen.

Keyzerbuurt 2, 1483 BW De Rijp dsmckapteyn@gmail.com06-49979513

Predikant: ds. Carina Kapteyn

Keyzerbuurt 2, 1483 BW De Rijp
dsmckapteyn@gmail.com
06-49979513

Pastorie

Keizersbuurt 2, 1483 BW De Rijp
Tel. 0299-785227

Kerkenraad

Voorzitter: Fred de Wildt.  Tel: 075-6411794 

Scriba: Wim Timmerman. Tel: 0299-673739 

Heeft u vragen of bent u nieuwsgierig?

U bent van harte welkom!